Edustajisto: Tunnustetaan päiväkotien merkitys lasten tasa-arvon turvaajina

Lapsijärjestö Nuorten Kotkien Keskusliitto vaatii, että päätöksentekijöiden on osattava aidosti tunnistaa se merkitys, mikä laadukkaalla varhaiskasvatuksella on lasten tasa-arvon turvaajina.

Muun muassa Yle Uutiset kertoi 24.10. artikkelissa ”Vanhempien hyvä- tai huono-osaisuus vaikuttaa lasten arkeen päiväkodeissa” tutkimustuloksista, joiden mukaan vanhempien koulutus- ja tulotaso vaikuttavat voimakkaasti lasten arkeen päiväkodeissa – varsinkin, kun samaan aikaan tapahtuu asuinalueiden välistä eriytymistä. Jos hyvin erilaisissa alueellisissa lähtökohdissa toimivilla päiväkodeilla on kaavamaisesti saman suuruiset resurssit, se voi tarkoittaa haasteita huono-osaisimpien alueiden päiväkodeissa.

Nuoret Kotkat muistuttaa, että sama riski on olemassa, jos päiväkotien resurssit ovat kunnassa jo lähtökohtaisestikin riittämättömät. Riski on myös, jos yhteiskunnan päätöksin heikennetään varhaiskasvatusta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevilta lapsilta. Juuri tällainen heikennyspäätös tehtiin nykyisen hallituskauden alussa, kun niiden lasten, joiden toinen huoltaja on kotona, oikeutta varhaiskasvatukseen leikattiin, mitä muun muassa lapsiasiavaltuutettu on useaan otteeseen kritisoinut.

Nuoret Kotkat pitää välttämättömänä, että pian alkavassa eduskuntavaalitaistelussa ja sitä seuraavissa hallitusneuvotteluissa ymmärretään, mikä merkitys varhaiskasvatuksella voi olla tasoittamassa alueellisen eriytymisen vaikutuksia ja huono-osaisuuden periytymistä. Varhaiskasvatuksella on oltava aito mahdollisuus toteuttaa tehtävänsä.

Nuoret Kotkat on valtakunnallinen lasten etu- ja toimintajärjestö, joka järjestää lapsille turvallista ja edullista toimintaa sekä tuo esille lasten oikeuksia ja edistää näiden asemaa. Järjestössä on noin 10 000 jäsentä. Siilinjärvellä viikonloppuna kokoontunut järjestön edustajiston kokous valitsi järjestön liittohallitukseen uusina jäseninä Venla Hurskasen (Varsinais-Suomi), Vili Järvisen (Pirkanmaa), Kaisu Kotirinnan (Häme), Leo Raatikaisen (Helsinki), Pia Saarelan (Oulu) ja Wilhelmiina Sepän (varajäsen, Helsinki) sekä puheenjohtajaksi Marko Piiraisen ja varapuheenjohtajaksi Miikka Lönnqvistin.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Antti Hytti, antti.hytti@nuoretkotkat.fi, p. 040 154 7572
varapuheenjohtaja Kaisu Kotirinta, kaisu.kotirinta@gmail.com, p. 040 538 8779

Lue lisää

Nuoret Kotkat: Koulut alkoivat – aivan sopivaan aikaan!

Koulujen syyslukukausi alkoi jälleen, perinteisen aikataulun mukaan. Sen johdosta on julkisuudessa käyty jälleen keskustelua (mm. Iltalehti 12.8.) siitä, olisiko järkevää siirtää koulujen kesälomia esimerkiksi kaksi viikkoa eteenpäin. Asiasta keskusteltiin myös kevätlukukauden päättyessä, jolloin virittäjänä oli aiheesta toukokuussa julkaistu työvoima- ja elinkeinoministeriön selvitys. Erityisen myönteisesti asiaan on suhtautunut matkailuelinkeino ja heidän edunvalvojansa MaRa. (lisää…)

Lue lisää

Projektit

 

Vuonna 2018 meneillään on Kestävä kehitys – KEKE 2.0 -projekti.

Aiempien vuosien projekteja löydät alta.

 

Mennään metsään 2017

Mennään metsään -projektissa Nuorten Kotkien Keskusliitto käynnisti luonnossa uudenlaista yhteistoimintaa eri sukupolvien välille. Kohderyhminä olivat lapset, nuoret ja ikäihmiset. Toiminnassa tutustuttiin luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä oppimisen että kasvamisen kautta eri teemojen välityksellä.

Projektissa ei paneuduttu ainoastaan erätaitojen kehittymiseen ja luonnossa liikkumisen perusteisiin vaan tavoitteena oli lisäksi terveiden elämäntapojen ylläpitäminen sekä osallistava ryhmässä toimiminen. Toiminnalla osallistujille luotiin mahdollisuudet toteuttaa projektin aikana saatuja ideoita ja luotuja suunnitelmia omissa toimintaryhmissä jatkossakin.

Seinien sisältä siirryttiin ulos luontoon. Projektin avulla mahdollistimme eri sukupolvien kanssakäymisen ja yhdessä tekemisen. Yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä solidaarisuutta ja ehkäisee sekä lasten, nuorten että ikäihmisten syrjäytymistä. Hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakaminen ryhmässä edistää osallistujien paikallistason työtä ja motivoi eri-ikäisiä hyödyntämään luontoa ja seikkailua. Projektin aikana tuotetut uudenlaiset toimintamuodot jäävät osaksi järjestöjen perustoimintaa sekä ovat muiden toimijoiden ja järjestöjen hyödynnettävissä.

Projekti toteutettiin yhteistyössä liiton sekä piirien kanssa. Lisäksi Helsingin, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pirkanmaan piirit sekä Tampereen aluejärjestö toteuttivat omaa alueellista projektiosuuttaan. Osa projektista toteutettiin kerhoissa, osa retkillä luonnossa ja osa pidemmillä leireillä.

 

Kuperkeikka_logoslogan

Kuperkeikka 2014 – 2016

Kuperkeikka-projektin kohderyhmänä olivat sekä ikäihmiset että lapset ja nuoret. Tavoitteena oli siirtää taitoja ja tietoja sukupolvelta toiselle ja lisätä sukupolvien välistä oppimista. Lapsille, nuorille ja ikäihmisille järjestettiin yhteistä toimintaa kerhoissa, leireillä ja yhteisissä tapahtumissa. Kuperkeikka loi mahdollisuuden eri sukupolvien kanssakäymiseen ja yhteiseen tekemiseen. Kaikilla ikäihmisillä ei ole lastenlapsia tai lapsilla isovanhempia.

Käytännössä Kuperkeikan puitteissa tehtiin lasten ja ikäihmisten yhteisiä retkiä, leivottiin yhdessä, tehtiin vierailuja esimerkiksi palvelukoteihin ja vietettiin muilla mukavilla tavoilla yhteistä aikaa. Kaikessa toiminnassa ikäihmisten oli mahdollista olla mukana sekä osallistujina että ohjaajina. Projekti huipentui vuonna 2016 järjestettyyn valtakunnalliseen isovanhempi-lapsi-leiriin.

 

 

 

KIPU 2012 – 2016

KIPU – Kiusaaminen ja syrjintä on rikos – puuttuminen on välittämistä -hankkeessa toteuttajina olivat nuoret KIPU_logo2_a_pieniaikuiset ja kohderyhmänä 7-17-vuotiaat lapset ja nuoret. Projektin aikana valmistui ja otettiin käyttöön KIPU-työkirja (linkki materiaalipankkiin), joka sisältää kiusaamisen ja syrjinnän vastaiseen työhön liittyviä harjoitteita.

KIPU-työkirjan harjoitteiden avulla kohderyhmän lapsia ja nuoria autetaan löytämään omat vahvuutensa. Nuoria rohkaistaan ottamaan kantaa ja puuttumaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin sekä huomaamaan, että omilla mielipiteillä ja pienilläkin teoilla on vaikutusta. Luomalla lapsille ja nuorille turvalliset puitteet ja matalan kynnyksen foorumi omien mielipiteidensä ilmaisemiseen vahvistetaan heidän minäkuvaansa. Työkirjan avulla on koulutettu lasten ja nuorten parissa toimivia ammattilaisia ja vapaaehtoisia.

KIPU-projekti ja Nuoret Kotkat järjestivät vuonna 2015 Sateenkaari Foorumin, jossa teemoina olivat sukupuoli, seksuaalisuus ja identiteetti.

 

Yhteishankkeita muiden lapsijärjestöjen kanssa

– 2016 – 2017 Lastenviikko 

– 2012 – 2014 Lapset äänessä -hanke
Hankkeessa haluttiin panostaa lasten osallisuuden ja lapsen oikeuksien kehittämiseen toiminnan tasolla. Osana hanketta toteutettiin Majanrakennuskilpailu lapsille.

– 2009 – 2011 Mun vuoro! -hanke
Hankkeen tavoitteena oli edistää 6-12-vuotiaiden osallisuutta järjestöissä ja yhteiskunnassa. Osana hanketta toteutettiin Majanrakennuskilpailu lapsille.

– 2006 – 2010 Kuunnelkaa meitä -hanke
Tavoitteena oli edistää lasten osallisuutta. Osana hanketta tuotettiin Trippi Triviaali -lautapeli.

– 2004 – 2005 Voima -projekti
Projektin tarkoituksena oli ehkäistä päihteiden käyttöä.

– 2000 – 2001 Lasten kaupunki – hanke
Hankkeen kotisivuille koottiin alle 12-vuotiaiden toiveita ja ajatuksia toiveympäristöstä. Sivujen kautta lapset saattoivat tehdä aloitteita päättäjille. EU palkitsi hankkeen demokratian edistämisestä.

Nuoret Kotkat on tehnyt muiden lapsijärjestöjen kanssa yhteistä vaikuttamista ja edunvalvontaa vuosikymmenien ajan. Se oli aloitteellinen esimerkiksi lapsiasiavaltuutetun viran perustamisessa 2004.

 

Lue lisää

Etujärjestötoiminta

Nuoret Kotkat osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Nuoret Kotkat on osa sosialidemokraattista järjestöperhettä, jolloin Nuorilla Kotkilla on myös puolueen kautta vaikuttamiskanava yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon lapsipoliittisissa asioissa.

 

Nuoret Kotkat toimii lasten etujärjestönä:

 •  Tekee aloitteita SDP:n puoluekokoukselle, puoluehallitukselle, eduskuntaryhmälle sekä muille päättäjille ja viranomaisille

SDP: puoluekokoukselle Nuoret Kotkat teki aloitteita ajankohtaisista lapsipoliittisista asioista, kuten aloite lasten hyvinvoinnista. Aloitteeseen sisältyi:

  • lapsilisien huomioiminen toimeentulotuessa
  • perheiden tuen vahvistaminen neuvolatoiminnassa
  • koulujen oppilashuolto
  • 2 luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen
 • Järjestää lapsipoliittisia seminaareja: lapset ja päihteet, lapset ja työttömyys, lasten osallisuus

Nuoret Kotkat järjestää lapsi- ja perhepoliittisia seminaareja, jotka kokoavat yhteen päättäjiä, tutkijoita, viranomaisia, lapsijärjestöjen edustajia ja muita lasten kanssa toimivia tahoja.

 • Yhteistyötä muiden järjestöjen ja viranomaisten (mm. lapsiasiainvaltuutettu) kanssa: Lastenkaupunki, Heijastinkampanja, Kuunnelkaa meitä, MunVuoro, Lapset äänessä

Suomalaiset lapsi- ja varhaisnuorisojärjestöt ovat tehneet yhteistyötä jo yli 40 vuotta. Tänä aikana järjestöt ovat yhteistyössä toteuttaneet mm. keräyskampanjoita hädänalaisille lapsille eri puolilla maailmaa, lasten toimintapäiviä, heijastinkampanjan, erilaisia kampanjoita lasten osallisuuden lisäämiseksi ja päihteiden käytön ehkäisyprojektin. Uusin projekti Lapset äänessä on lapsen oikeuksia ja osallisuutta edistävä hanke vuosille 2012 – 2014.

Ensimmäinen palkinto myönnettiin vuonna 1991 Helsingin kaupunginteatterille. Vuoden lapsitekopalkinnon ovat lisäksi saaneet mm. toimittaja Jukka Kajava, huumepoliisin päällikkö Torsti Koskinen, kansanedustaja Tarja Halonen, Pikku Kakkonen, rouva Tellervo Koivisto, elokuva Heinähattu ja Vilttitossu sekä kirjailija Mauri Kunnas. Vuoden 2011 lapsitekopailkinto myönnetttiin Pienperheyhdistyksen Mieskaveritoiminnalle.

 • Tekee kannanottoja

Nuoret Kotkat on huolissaan lapsiperheiden köyhyydestä, joka on noussut huimasti viimeisen viidentoista vuoden aikana.  Samoin monenlainen pahoinvointi koskettaa yhä useampaa lasta tänä päivänä.

Nuoret Kotkat kannattaa lasten osallisuuden ja kuulemisen lisäämistä, mutta ei liian suuren vastuun sysäämistä liian pienille harteille.

Lue lisää