Rakenne, hallinto ja päätöksenteko

Järjestön rakenne

Keskusliitto

Keskusliiton jäseniä ovat piirijärjestöt. Liitto järjestää muun muassa valtakunnallisia tapahtumia, koulutuksia ja seminaareja, sekä kansainvälisiä leirejä. Liitto myös viestii ja vaikuttaa. Liitto huolehtii koko organisaation yhteisistä tarpeista esimerkiksi julkaisemalla jäsenlehti Kotkaviestiä, tuottamalla toimintaa tukevaa materiaalia, sekä ylläpitämällä jäsenrekisteriä ja taloushallinto-ohjelmaa. 

Liitto tekee valtakunnallista yhteistyötä sosialidemokraattisten järjestöjen, muiden lapsijärjestöjen ja sidosryhmien kanssa, sekä kansainvälistä yhteistyötä eri maiden sisarjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Piirit, aluejärjestöt, kotkaosastot ja rekisteröidyt kotkayhdistykset voivat saada liitolta asiantuntija-apua, ohjausta ja neuvontaa. 

Keskusliiton päätöksenteosta löydät tietoa täältä

Keskusliiton toimiston yhteystiedot.

Piirijärjestöt

Piirijärjestöt ovat itsenäisiä yhdistyksiä. Nuorten Kotkien 13 piirijärjestöä muodostavat Nuorten Kotkien Keskusliiton. Piirijärjestön puolestaan muodostavat samalla alueella toimivat osastot. Piirit tukevat jäsenosastojensa toimintaa tuottamalla materiaalia ja järjestämällä koulutuksia ja tapahtumia. 

Piirijärjestöt järjestävät toimintaa lapsille ja nuorille. Ne pitävät huolta vapaaehtoisten toimijoiden osaamisesta järjestämällä perehdytystä ja koulutuksia. Piirijärjestön toimintaa ohjaa kokousten välisenä aikana sen hallitus, jonka jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan piirin kokouksessa. Piirijärjestön kokous myös valitsee piirin edustajat liiton liiton ylimpään päättävään elimeen edustajistoon joka toinen vuosi, kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Piirijärjestöjen yhteystiedot.  

Aluejärjestöt

Vähintään kolme samalla paikkakunnalla toimivaa osastoa voi perustaa aluejärjestön. Aluejärjestön tehtävänä on tukea oman alueensa osastojen toimintaa. Se voi osastojen tavoin järjestää leirejä, retkiä ja koulutuksia. Aluejärjestö voi tehdä omaa varainhankintaa ja hakea kaupungin toiminta-avustusta. Aluejärjestön toimintaa ohjaa kokousten välisenä aikana sen hallitus, jonka jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan aluejärjestön kokouksessa.

Aluejärjestöjen yhteystiedot. 

Osastot

Nuorten Kotkien henkilöjäsenet ovat osastojen jäseniä. Osastot järjestävät kerhoja, retkiä, leirejä ja erilaisia tapahtumia, tukevat ja kannustavat osallistumaan alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin sekä tekevät yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Toiminnan sisällöistä päättävät ohjaajat ja lapset yhdessä. Jäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää osaston toimikunta. 

Osastojen yhteystiedot saat piirijärjestön kautta

Keskusliiton hallinto ja päätöksenteko

Luottamushenkilöiden nimet ja yhteystiedot löydät täältä. Hallintoon ja päätöksentekoon liittyvät uutiset löydät täältä.

Edustajisto

Edustajisto käyttää kotkaliitossa ylintä päätösvaltaa. Sen tärkeimpänä tehtävänä on kehittää Nuorten Kotkien toimintaa. Edustajisto valitsee liiton puheenjohtajan ja hallituksen sekä päättää jäsenmaksujen suuruudesta. Edustajiston tehtäviin kuuluu keväällä vahvistaa toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vastaavasti syksyllä päättää toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Edustajisto antaa kannanottoja ajankohtaisista lapsipoliittisista asioista. Piirijärjestöt voivat tehdä edustajistolle toimintaa kehittäviä esityksiä.

Edustajistossa on 50 jäsentä ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Edustajiston toimikausi on kaksi vuotta. Edustajiston jäsenet ovat piirijärjestöjen valitsemia edustajia. Jokaisella piirijärjestöllä on edustajistossa 1-6 edustajaa.

Edustajiston nuorisoedustajat ovat valintahetkellä 13-17-vuotiaita nuoria. Heidät valitsee kahdeksi vuodeksi nuorten oma vaikuttamistapahtuma Nuorisokongressi.

Edustajiston jäsenten nimet ja yhteystiedot löydät täältä.

Liittohallitus

Liittohallitus vastaa liiton taloudesta ja hallinnosta sekä edustaa liittoa ulospäin. Liittohallituksen tehtävänä on valmistella edustajistolle toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vastaavasti toimintasuunnitelma ja talousarvio. Liittohallituksen valitsee edustajisto.

Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kymmenen hallituksen jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että joka toinen vuosi puolet liittohallituksen jäsenistä on erovuorossa. Varajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Liittohallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa.

Liittohallituksen jäsenten nimet ja yhteystiedot löydät täältä.

Puheenjohtajisto

Liittohallituksen alaisuudessa toimii puheenjohtajisto, johon kuuluvat liittohallituksen ja edustajiston puheenjohtajat sekä liiton toiminnanjohtaja. Puheenjohtajiston tehtävänä on liittohallituksen kokousten valmistelu, päätöksenteon seuranta ja toimeenpano.

Puheenjohtajiston nimet ja yhteystiedot löydät täältä.

Työryhmät

Liittohallitus nimeää liiton toiminnalle ja kehittämiselle tarpeelliset työryhmät. Ne vastaavat toiminnastaan liittohallitukselle, ja työryhmään kuuluu aina vähintään yksi liittohallituksen jäsen. Kauden työryhmäjäsenyydet löydät täältä

Vakiintuneita työryhmiä ovat kansainvälisyystyöryhmä, koulutustyöryhmä, talous- ja järjestötyöryhmä sekä Kotkaviestin toimituskunta. Näihin on haku kahden vuoden välein, ja liittohallitus valitsee työryhmien jäsenet hakeneiden joukosta.

Lisäksi projektimuotoisia työryhmiä nimetään lyhyemmille ajanjaksoille tarpeen mukaan. Viime vuosina ovat toimineet esimerkiksi järjestön kehittämisryhmä ja viestinnän kehittämisryhmä.