Edustajisto: Oikein suunnitellut koulutilat ovat osa oppilaiden tukea

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi perjantaina 4.11. raporttinsa lapsen tuen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä inkluusion kehittämisestä. Raportti koskee niin varhaiskasvatusta ja esiopetusta kuin perusopetustakin.

Nuoret Kotkat pitää tärkeänä, että tämä Sanna Marinin hallitusohjelmaan kuulunut tarkastelu on nyt valmistunut. Näin se muodostaa luontevan pohjan seuraavan hallitusohjelman toimenpiteille. Nuoret Kotkat katsoo että raportti sisältää monia tärkeitä kehittämisehdotuksia, jotka vastaavat myös viimeaikaiseen keskusteluun inkluusion onnistumisesta. Nämä koskevat muun muassa varhaisen tuen vahvistamista, oppilaille tarjottavan tuen kokonaisuuden selkeyttämistä, tuen riittävyyttä ja sen jatkuvuutta siirtymävaiheissa. Viime kädessä kyse on riittävien resurssien varmistamisesta: monet keskustelussa esiin tuodut inkluusion toteutuksen ongelmat palautuvat viime kädessä riittämättömään rahoitukseen.

Nuoret Kotkat muistuttaa, että raportissa jätetään huomiotta yksi inkluusion ja oppilaiden tuen kannalta tärkeä tekijä eli koulutilat. Eri puolilta maata viime vuosina saatujen kokemusten perusteella osassa ns. avoimiksi oppimisympäristöiksi rakennettuja kouluja on oppilaiden levottomuus lisääntynyt. Erityisesti neurokirjon erityispiirteitä omaaville lapsille äänekkäät ja meluisat ympäristöt voivat olla haastavia, mutta kaikilla lapsilla liiallinen melu aiheuttaa stressireaktioita ja opiskelutehon laskua. Joillakin paikkakunnilla onkin avoimiksi ympäristöiksi suunnitelluissa kouluissa jouduttu tekemään muutostöitä tilanteen korjaamiseksi.

Kun avokonttoreita koskevan tutkimuksen perusteella tunnetaan meluisan ympäristön vaikutus aikuisiin, on väärin altistaa lapset, joiden keskittymiskyky on muutoinkin aikuisia huonompi, rauhattomalle oppimisympäristölle. Näin voidaan vakavasti vaarantaa koulun kyky pitää mukana kaikenlaiset oppijat. Erityisen ongelmallisena Nuoret Kotkat pitää sitä, jos avotila nähdään kunnassa ensisijaisesti kustannusten säästämisen keinona. Haasteita on myös tuottanut tilojen huono työskentelyergonomia kuten rahit ilman työtasoa. Työturvallisuuslaki suojelee aikuisia näiltä ongelmilta, mutta kuka suojelee lapsia?

Nuoret Kotkat pitää tärkeänä, että avokouluista ja -konttoreista saatuja kokemuksia arvioidaan systemaattisesti valtakunnallisella tasolla ja kokemuksia hyödynnetään uusien koulurakennusten suunnittelussa. On tärkeää myös kuulla lasten ja vanhempien kokemuksia koulujen tilaratkaisuista. Osaavien ammattilaisten lisäksi lapsemme ansaitsevat toimivat ja rauhalliset tilat, jotka edesauttavat oppimista.

Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa Jyväskylässä 6.11.2022

Jaa sosiaalisessa mediassa: