Nuorten Kotkien strategia 2015 – 2018

Strategia on ensisijaisesti työkalu Nuorten Kotkien kaikille toiminnan tasoille, siinä määritellään tärkeimmät toiminnalliset painopisteet. Strategia ohjaa kaikkea toiminnan suunnittelua ja siinä määritellään toiminnalliset painopistealueet.

Maailma, jossa elämme

Eriarvoistuminen
Lasten ja nuorten tilanne ja asema on muutoksessa. Ikäluokat ovat pieniä ja yhteiskunnan taloudelliset paineet ovat ikäihmisten asioiden hoidossa. Suomalainen yhteiskunta on eriarvoisempi kuin aikoihin. Lasten ja nuorten asioiden hoitaminen vaatii erityistä huomiota. Yhteiskunnallisena järjestönä Nuorten Kotkien on nostettava erityisesti esiin lasten ja nuorten kuuleminen. Toiminnassa on myös huolehdittava, että toimintamme on edullista ja siten myös sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien lasten tavoitettavissa.

Monikulttuurisuus
Suomi on muuttunut aidosti monikansalliseksi ja kansainväliseksi maaksi. Monikulttuurisia nuoria ja lapsia on erityisesti kasvukeskuksissa. Myös lasten ja nuorten kontaktit ulkomaille ja muihin kulttuureihin lisääntyvät jatkuvasti. Kansainvälisenä liikkeenä Nuoret Kotkat tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan ja luoda verkostoja ympäri maailmaa.

Toiminta
Kotkatoiminnassa on mukana eri kulttuuritaustaisia lapsia ja nuoria sekä aktiivisia aikuisia. Yhteisten kohtaamisten ja kokemusten luominen erilaisten ihmisten kanssa on luonnollinen tapa toimia kotkaliikkeessä.  Kotkatoiminta onnistuessaan avartaa kaikkien mukana olevien näkökulmaa erilaisista lähtökohdista. Kotkaliikkeessä yhdistyvät muun muassa myönteinen yhdenvertaisuus ja taistelu köyhyyttä sekä rasismia vastaan.

Arvomuutos
Yhteiskunnassa eletään yksilöllisyyden korostamisen aikakautta, yhteisöllisyys ja yhteisöjen merkitys on heikentynyt. Lasten vapaa-ajasta kilpailee kaupalliset ja virtuaaliset toimijat. Kotkaliike uskoo edelleen yhteisöjen kasvatuksellisiin mahdollisuuksiin. Kotkaliikkeen näkökulmasta yhteisöllisyys on ihmisen olemassaololle ja toiminnalle välttämätön rakenne. Yhteisöllisyys on ainoa keino rakentaa ihmiselle arvokasta sosiaalista pääomaa, joka näkyy jokapäiväisessä elämässä ystävyyssuhteina, tukiverkostoina ja jopa yhtenä tärkeimpänä syrjäytymistä ehkäisevänä tekijänä. Vaikka yhteisöjen muoto muuttuu, yhteisöllisyys säilyy. Kotkaliikkeen tehtävänä on tarjota yhteisöllisyyteen perustuva harrastusmahdollisuus jäsenilleen.

Visio

Nuoret Kotkat on ajassa toimiva, nopeasti reagoiva järjestö, joka on osa sosialidemokraattista perhettä. Nuoret Kotkat kasvattaa yhteisönä lapsista aktiivisia kansalaisia. Toimintaa toteutetaan Nuorten Kotkien arvomaailman mukaisesti.

Strategiset painopisteet

 1. Alueellinen toiminta: Nuoret Kotkat on monipuolinen sekä laaja lasten, nuorten ja aikuisten toimintajärjestö
 2. Yhteiskunnallinen toiminta: Nuoret Kotkat on painoarvoltaan merkittävä nuorten ja lasten asioiden kokemusasiantuntija sekä lapsi- ja nuorisopolitiikan toimija.
 3. Osallisuuden vahvistaminen: Nuorten Kotkien toiminnassa jokaisen ääni on tärkeä ja kaikilla on vaikutusvaltaa

 Osatavoitteet

 Nuorille Kotkille tärkeät arvot ovat kulkeneet mukana vuosikymmenien ajan ja ne säilyvät edelleen. Arvojen pitäisi tarkoittaa kaikille samaa, joten nyt on aika päivittää ne tälle vuosituhannelle ja käynnistää arvokeskustelu.

 1. Alueellinen toiminta
 • tehdään toimintaa yhdessä alueiden, piirien ja liiton kanssa
 • mahdollistetaan yhteistyössä piirien, liiton ja alueiden kanssa osastojen toiminta kaikilla osa-alueilla luontotoiminnasta lasten äänen kuulemiseen paikallisesti ja kansainvälisestä toiminnasta harrastustoimintaan
 • tehdään osastotoiminnasta mahdollisimman avointa niin, että toimintaan mukaan tuleminen on mahdollisimman helppoa. Nuorten Kotkien tunnettavuutta lisätään alueilla. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on pohdittava mahdolliset erityisryhmien tarpeet
 • kutsutaan toimintaan mukaan uusia ihmisiä mm. perustamalla uusia osastoja ja uudistamalla toimintaa rohkeasti
 • koulutetaan eri ikä- ja vapaaehtoisryhmiä monipuolisesti ja korkeatasoisesti
 • käytetään viestinnässä jatkuvasti uudistuvaa omaa jäsenlehteä, minkä lisäksi panostetaan erityisesti uusiin viestinnän muotoihin – Ulkoisessa viestinnässä pidetään esillä erityisesti toiminnan monipuolisuutta ja edullisuutta. Hyödynnetään digitaalisia työvälineitä toiminnan järjestämisessä, arvioinnissa ja markkinoinnissa
 • mitataan onnistumista alueellisen toiminnan toteuttamisessa jäsenmäärän muutoksella, koulutusten palautekyselyillä ja kuulemalla alueiden edustajia. Arvioidaan tuloksia säännöllisesti ja innovoidaan uusia toiminnan toteuttamisen muotoja
 1. Yhteiskunnallinen toiminta
 • osallistutaan kaikilla tasoilla yhteiskunnalliseen keskusteluun kertomalla mielipiteemme lapsia ja nuoria koskettaviin asioihin sekä tuomalla esille lasten ja nuorten omia mielipiteitä. Olemme kanava lapsen äänelle
 • ollaan työväenliikkeen kokemusasiantuntija, joka pitää sidosryhmiään ajan tasalla lapsipolitiikan kysymyksissä
 • toimitaan aktiivisesti maailman lasten oikeuksien puolesta. Solidaarisuuteen kasvatetaan kaikilla kotkatoiminnan tasoilla
 • arvioidaan onnistumista yhdessä sisarjärjestöjen kanssa sekä seuraamalla asetettujen poliittisten tavoitteiden edistymistä
 1. Osallisuuden vahvistaminen
 • kehitetään nuorisokongressia vertaisohjaajaikäisten vaikutuskanavana liiton päätöksenteossa
 • kehitetään eri ikäkausien osallisuutta. Lasten ja nuorten osallisuus on toiminnan keskiössä
 • kuullaan jäsenistöä sekä seurataan jäsenten aktiivisuutta
 • arvioidaan vahvistumista nuorisokongressilta tulevien esitysten määrällä
 • arvioidaan eri ikäryhmien osallisuuden vahvistumista kysymällä eri ikäryhmien omaa kokemusta osallisuudestaan

 

NKK strategia 2015 – 2018

Jaa sosiaalisessa mediassa: