Projektit

Viime vuosien projekteja:

 

Kestävä kehitys – KEKE 2.0 2018

Kestävä kehitys – KEKE 2.0 -projektin tavoitteena oli lisätä yksilön ymmärrystä vastuustaan kuluttajana ja luonnonvarojen käyttäjänä. Laajemmin tarkoituksena oli oppia, miten järjestössä voidaan toimia kestävän kehityksen edelläkävijänä ja lisätä osallisuutta. Projektin perustana oli YK:n Agenda 2030 -toimenpideohjelma. 

Projekti toteutettiin yhteistyössä keskusliiton ja piirijärjestöjen kanssa tuottamalla kerhoihin, leireille ja tapahtumiin toimintamateriaalia ja toteuttamalla toiminnassa sisältöjä, joissa otettiin huomioon kestävän kehityksen eri osa-alueet. Kohderyhmänä olivat Nuorten Kotkien jäsenet, heidän perheensä ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneet eri-ikäiset toimijat.

 

 

 

 

Tavoitteet

  • Ymmärretään oma vastuu kuluttajana ja luonnonvarojen käyttäjänä sekä omien valintojen ja tekojen syy-seuraussuhteita kestävän kehityksen näkökulmasta
  • Opitaan, miten järjestössä voidaan toimia kestävän kehityksen edelläkävijänä
  • Innostetaan jäseniä ja heidän perheitään tekemään arjen ekotekoja
  • Lisätään osallisuutta sekä lasten/nuorten ja aikuisten välistä vuoropuhelua.

 

 

 

Mennään metsään 2017

Mennään metsään -projektissa Nuorten Kotkien Keskusliitto käynnisti luonnossa uudenlaista yhteistoimintaa eri sukupolvien välille. Kohderyhminä olivat lapset, nuoret ja ikäihmiset. Toiminnassa tutustuttiin luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä oppimisen että kasvamisen kautta eri teemojen välityksellä.

Projektissa ei paneuduttu ainoastaan erätaitojen kehittymiseen ja luonnossa liikkumisen perusteisiin vaan tavoitteena oli lisäksi terveiden elämäntapojen ylläpitäminen sekä osallistava ryhmässä toimiminen. Toiminnalla osallistujille luotiin mahdollisuudet toteuttaa projektin aikana saatuja ideoita ja luotuja suunnitelmia omissa toimintaryhmissä jatkossakin.

Seinien sisältä siirryttiin ulos luontoon. Projektin avulla mahdollistimme eri sukupolvien kanssakäymisen ja yhdessä tekemisen. Yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä solidaarisuutta ja ehkäisee sekä lasten, nuorten että ikäihmisten syrjäytymistä. Hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakaminen ryhmässä edistää osallistujien paikallistason työtä ja motivoi eri-ikäisiä hyödyntämään luontoa ja seikkailua. Projektin aikana tuotetut uudenlaiset toimintamuodot jäävät osaksi järjestöjen perustoimintaa sekä ovat muiden toimijoiden ja järjestöjen hyödynnettävissä.

Projekti toteutettiin yhteistyössä liiton sekä piirien kanssa. Lisäksi Helsingin, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pirkanmaan piirit sekä Tampereen aluejärjestö toteuttivat omaa alueellista projektiosuuttaan. Osa projektista toteutettiin kerhoissa, osa retkillä luonnossa ja osa pidemmillä leireillä.

 

Kuperkeikka_logoslogan

Kuperkeikka 2014 – 2016

Kuperkeikka-projektin kohderyhmänä olivat sekä ikäihmiset että lapset ja nuoret. Tavoitteena oli siirtää taitoja ja tietoja sukupolvelta toiselle ja lisätä sukupolvien välistä oppimista. Lapsille, nuorille ja ikäihmisille järjestettiin yhteistä toimintaa kerhoissa, leireillä ja yhteisissä tapahtumissa. Kuperkeikka loi mahdollisuuden eri sukupolvien kanssakäymiseen ja yhteiseen tekemiseen. Kaikilla ikäihmisillä ei ole lastenlapsia tai lapsilla isovanhempia.

Käytännössä Kuperkeikan puitteissa tehtiin lasten ja ikäihmisten yhteisiä retkiä, leivottiin yhdessä, tehtiin vierailuja esimerkiksi palvelukoteihin ja vietettiin muilla mukavilla tavoilla yhteistä aikaa. Kaikessa toiminnassa ikäihmisten oli mahdollista olla mukana sekä osallistujina että ohjaajina. Projekti huipentui vuonna 2016 järjestettyyn valtakunnalliseen isovanhempi-lapsi-leiriin.

 

 

 

KIPU 2012 – 2016

KIPU – Kiusaaminen ja syrjintä on rikos – puuttuminen on välittämistä -hankkeessa toteuttajina olivat nuoret KIPU_logo2_a_pieniaikuiset ja kohderyhmänä 7-17-vuotiaat lapset ja nuoret. Projektin aikana valmistui ja otettiin käyttöön KIPU-työkirja (linkki materiaalipankkiin), joka sisältää kiusaamisen ja syrjinnän vastaiseen työhön liittyviä harjoitteita.

KIPU-työkirjan harjoitteiden avulla kohderyhmän lapsia ja nuoria autetaan löytämään omat vahvuutensa. Nuoria rohkaistaan ottamaan kantaa ja puuttumaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin sekä huomaamaan, että omilla mielipiteillä ja pienilläkin teoilla on vaikutusta. Luomalla lapsille ja nuorille turvalliset puitteet ja matalan kynnyksen foorumi omien mielipiteidensä ilmaisemiseen vahvistetaan heidän minäkuvaansa. Työkirjan avulla on koulutettu lasten ja nuorten parissa toimivia ammattilaisia ja vapaaehtoisia.

KIPU-projekti ja Nuoret Kotkat järjestivät vuonna 2015 Sateenkaari Foorumin, jossa teemoina olivat sukupuoli, seksuaalisuus ja identiteetti.

 

Yhteishankkeita muiden lapsijärjestöjen kanssa

– 2016 – 2017 Lastenviikko 

– 2012 – 2014 Lapset äänessä -hanke
Hankkeessa haluttiin panostaa lasten osallisuuden ja lapsen oikeuksien kehittämiseen toiminnan tasolla. Osana hanketta toteutettiin Majanrakennuskilpailu lapsille.

– 2009 – 2011 Mun vuoro! -hanke
Hankkeen tavoitteena oli edistää 6-12-vuotiaiden osallisuutta järjestöissä ja yhteiskunnassa. Osana hanketta toteutettiin Majanrakennuskilpailu lapsille.

– 2006 – 2010 Kuunnelkaa meitä -hanke
Tavoitteena oli edistää lasten osallisuutta. Osana hanketta tuotettiin Trippi Triviaali -lautapeli.

– 2004 – 2005 Voima -projekti
Projektin tarkoituksena oli ehkäistä päihteiden käyttöä.

– 2000 – 2001 Lasten kaupunki – hanke
Hankkeen kotisivuille koottiin alle 12-vuotiaiden toiveita ja ajatuksia toiveympäristöstä. Sivujen kautta lapset saattoivat tehdä aloitteita päättäjille. EU palkitsi hankkeen demokratian edistämisestä.

Nuoret Kotkat on tehnyt muiden lapsijärjestöjen kanssa yhteistä vaikuttamista ja edunvalvontaa vuosikymmenien ajan. Se oli aloitteellinen esimerkiksi lapsiasiavaltuutetun viran perustamisessa 2004.