Kestävä kehitys – KEKE 2.0

Tänä vuonna Nuorissa Kotkissa syvennytään kestävään kehitykseen. Kestävä kehitys – KEKE 2.0 -projektin tavoitteena on lisätä yksilön ymmärrystä vastuustaan kuluttajana ja luonnonvarojen käyttäjänä. Laajemmin tarkoituksen on oppia, miten järjestössä voidaan toimia kestävän kehityksen edelläkävijänä ja lisätä osallisuutta. Lisäksi Nuorten Kotkien Kestävän kehityksen työkirja päivitetään Agenda 2030 -toimenpideohjelman tavoitteiden mukaiseksi.

Projekti toteutetaan yhteistyössä keskusliiton ja piirijärjestöjen kanssa tuottamalla kerhoihin, leireille ja tapahtumiin toimintamateriaalia ja toteuttamalla toiminnassa sisältöjä, joissa on otettu huomioon kestävän kehityksen eri osa-alueet. Kohderyhmänä ovat Nuorten Kotkien jäsenet, heidän perheensä ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneet eri-ikäiset toimijat. 

Kestävä kehitys – KEKE 2.0 -projektia avustaa Tradeka.

 

Taustatiedot

YK:n jäsenmaat ovat sopineet koko maailmaa koskevista kestävän kehityksen tavoitteista ja toimenpideohjelmasta (Agenda 2030) vuonna 2015. Agenda 2030:n tavoitteena on lisätä sosiaalista oikeudenmukaisuutta, huolehtia ympäristöstä ja parantaa samalla talouden kestävyyttä. Ohjelman ytimessä on kumppanuus.

Nuorten Kotkien toimintaa ohjaa vuosille 2015–2018 laadittu strategia, jonka yhtenä painopistealueena on osallisuuden vahvistaminen. Luontotoiminta ja ylisukupolvinen toiminta ovat vahvistuneet erillisten kehittämishankkeiden myötä.  Järjestölle on laadittu (2013) Kestävän kehityksen työkirja, joka sisältää perustietoa kestävästä kehityksestä ja sen eri osa-alueista. Työkirjassa käsitellään tavoitteita, tiedottamista ja erilaisia Kotkatoiminnan osa-alueita. Työkirjassa annetaan yksinkertaisia toimintaohjeita kestävän kehityksen huomioimiseen. Työkirjan lopusta löytyy myös vinkkejä ja nettilinkkejä.

 

Tarkoitus

Projektin tarkoituksena on päivittää Kestävän kehityksen työkirja Agenda 2030 -tavoitteiden mukaiseksi, tuottaa ajantasaista kestävään kehitykseen liittyviä työkaluja mm. toimintamateriaalia kerhoihin, leireille ja tapahtumiin sekä eri-ikäisille sopivia toiminnallisia ja osallistavia teematyöpajojen sisältöjä. Lisäksi tavoitteena on syventää yksilön tietoisuutta ja ymmärrystä omien sekä yhteisön tekojen vaikutuksista luontoon ja ihmisten väliseen kanssakäymiseen niin kansallisella kuin globaalilla tasolla. Osallisuus vahvistuu, kun lapset, nuoret ja aikuiset ideoivat ja toteuttavat yhdessä tempauksia, tapahtumia ja toimintapajoja Agenda 2030 -tavoitteista.

 

Tavoitteet

 • Ymmärretään oma vastuu kuluttajana ja luonnonvarojen käyttäjänä sekä omien valintojen ja tekojen syy-seuraussuhteita kestävän kehityksen näkökulmasta
 • Opitaan, miten järjestössä voidaan toimia kestävän kehityksen edelläkävijänä
 • Innostetaan jäseniä ja heidän perheitään tekemään arjen ekotekoja
 • Lisätään osallisuutta sekä lasten/nuorten ja aikuisten välistä vuoropuhelua.

 

Yhteistyö

Projektissa hyödynnetään eri toimijoiden, kuten YK-liiton ja Kepa ry:n tuottamaa materiaalia sekä Globaalikasvatuksen ja Maailmankoulun verkkosivustoja.

 

Toteutus

Projektin toimenpiteiden toteuttajina toimivat keskusliitto, pilottipiirijärjestöt sekä paikallisosastot. Projektin aikana tuotetaan toiminnallista ja osallistavaa materiaalia, toimintakokonaisuuksia, päivitetään työkirja ja järjestetään erilaisia tempauksia kestävän kehityksen edistämiseksi. Käytännön toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ovat mm. Kotkakerhojen retket luontoon, jäteasemille ja vedenkäsittelylaitoksille, kestävän kehityksen toimintatuokiot kerhoissa sekä paikallisten yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö. Kesä/syysleireille valmistetaan Agenda 2030 -tavoitteiden mukaisia toimintakokonaisuuksia. Toimintavuoden tapahtumissa tuodaan esille kestävän kehityksen eri osa-alueita.

 

Aikataulu

Kevät 2018

 • Avoin haku piireille
 • Huhti – toukokuu: työkirjan päivittämisen käynnistäminen, teemojen jakaminen mukana oleville piireille, toiminnan suunnittelu piireissä mm. kesän leirille ja piirien avoimiin erityisesti lapsiperheille suunnattuihin yleisötilaisuuksiin

Kesä 2018

 • Piirien ja osastojen leiritoiminnassa kestävän kehityksen teema osana toimintaa
 • Toteutetaan Osallisuuden saari -leirillä toiminnallisia ja kansainvälisiä teemallisia kestävän kehityksen työpajoja

Syksy 2018

 • KKT – Kotkakuntotapahtumassa kestävän kehityksen rasti
 • Kerhoissa, leireillä, tapahtumissa ja tempauksissa otetaan huomioon Agenda 2030 -tavoitteet sekä tuotetaan materiaalia työkirjaa varten
 • Kokemusten jakaminen – videoiden ja kuvien avulla
 • Työkirja on päivitetty vuoden loppuun mennessä

 

Tiedottaminen, projektin tulosten hyödyntäminen ja levittäminen

Projektista tiedotetaan liiton ja piirijärjestöjen kotisivuilla, FB-sivuilla ja jäsentiedotteissa. Tuloksia hyödynnetään käytännön Kotkatoiminnassa. Päivitetty Kestävän kehityksen käsikirja julkaistaan verkkoversiona. Tuotettua materiaalia ja projektista saatuja kokemuksia levitetään videoiden muodossa sekä hyödynnetään Instagramia ja muita sähköisiä viestintäkanavia.