Projektit

 

Vuonna 2018 meneillään on Kestävä kehitys – KEKE 2.0 -projekti.

Aiempien vuosien projekteja löydät alta.

 

Mennään metsään 2017

Mennään metsään -projektissa Nuorten Kotkien Keskusliitto käynnisti luonnossa uudenlaista yhteistoimintaa eri sukupolvien välille. Kohderyhminä olivat lapset, nuoret ja ikäihmiset. Toiminnassa tutustuttiin luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä oppimisen että kasvamisen kautta eri teemojen välityksellä.

Projektissa ei paneuduttu ainoastaan erätaitojen kehittymiseen ja luonnossa liikkumisen perusteisiin vaan tavoitteena oli lisäksi terveiden elämäntapojen ylläpitäminen sekä osallistava ryhmässä toimiminen. Toiminnalla osallistujille luotiin mahdollisuudet toteuttaa projektin aikana saatuja ideoita ja luotuja suunnitelmia omissa toimintaryhmissä jatkossakin.

Seinien sisältä siirryttiin ulos luontoon. Projektin avulla mahdollistimme eri sukupolvien kanssakäymisen ja yhdessä tekemisen. Yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä solidaarisuutta ja ehkäisee sekä lasten, nuorten että ikäihmisten syrjäytymistä. Hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakaminen ryhmässä edistää osallistujien paikallistason työtä ja motivoi eri-ikäisiä hyödyntämään luontoa ja seikkailua. Projektin aikana tuotetut uudenlaiset toimintamuodot jäävät osaksi järjestöjen perustoimintaa sekä ovat muiden toimijoiden ja järjestöjen hyödynnettävissä.

Projekti toteutettiin yhteistyössä liiton sekä piirien kanssa. Lisäksi Helsingin, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pirkanmaan piirit sekä Tampereen aluejärjestö toteuttivat omaa alueellista projektiosuuttaan. Osa projektista toteutettiin kerhoissa, osa retkillä luonnossa ja osa pidemmillä leireillä.

 

Kuperkeikka_logoslogan

Kuperkeikka 2014 – 2016

Kuperkeikka-projektin kohderyhmänä olivat sekä ikäihmiset että lapset ja nuoret. Tavoitteena oli siirtää taitoja ja tietoja sukupolvelta toiselle ja lisätä sukupolvien välistä oppimista. Lapsille, nuorille ja ikäihmisille järjestettiin yhteistä toimintaa kerhoissa, leireillä ja yhteisissä tapahtumissa. Kuperkeikka loi mahdollisuuden eri sukupolvien kanssakäymiseen ja yhteiseen tekemiseen. Kaikilla ikäihmisillä ei ole lastenlapsia tai lapsilla isovanhempia.

Käytännössä Kuperkeikan puitteissa tehtiin lasten ja ikäihmisten yhteisiä retkiä, leivottiin yhdessä, tehtiin vierailuja esimerkiksi palvelukoteihin ja vietettiin muilla mukavilla tavoilla yhteistä aikaa. Kaikessa toiminnassa ikäihmisten oli mahdollista olla mukana sekä osallistujina että ohjaajina. Projekti huipentui vuonna 2016 järjestettyyn valtakunnalliseen isovanhempi-lapsi-leiriin.

 

 

 

KIPU 2012 – 2016

KIPU – Kiusaaminen ja syrjintä on rikos – puuttuminen on välittämistä -hankkeessa toteuttajina olivat nuoret KIPU_logo2_a_pieniaikuiset ja kohderyhmänä 7-17-vuotiaat lapset ja nuoret. Projektin aikana valmistui ja otettiin käyttöön KIPU-työkirja (linkki materiaalipankkiin), joka sisältää kiusaamisen ja syrjinnän vastaiseen työhön liittyviä harjoitteita.

KIPU-työkirjan harjoitteiden avulla kohderyhmän lapsia ja nuoria autetaan löytämään omat vahvuutensa. Nuoria rohkaistaan ottamaan kantaa ja puuttumaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin sekä huomaamaan, että omilla mielipiteillä ja pienilläkin teoilla on vaikutusta. Luomalla lapsille ja nuorille turvalliset puitteet ja matalan kynnyksen foorumi omien mielipiteidensä ilmaisemiseen vahvistetaan heidän minäkuvaansa. Työkirjan avulla on koulutettu lasten ja nuorten parissa toimivia ammattilaisia ja vapaaehtoisia.

KIPU-projekti ja Nuoret Kotkat järjestivät vuonna 2015 Sateenkaari Foorumin, jossa teemoina olivat sukupuoli, seksuaalisuus ja identiteetti.

 

Yhteishankkeita muiden lapsijärjestöjen kanssa

– 2016 – 2017 Lastenviikko 

– 2012 – 2014 Lapset äänessä -hanke
Hankkeessa haluttiin panostaa lasten osallisuuden ja lapsen oikeuksien kehittämiseen toiminnan tasolla. Osana hanketta toteutettiin Majanrakennuskilpailu lapsille.

– 2009 – 2011 Mun vuoro! -hanke
Hankkeen tavoitteena oli edistää 6-12-vuotiaiden osallisuutta järjestöissä ja yhteiskunnassa. Osana hanketta toteutettiin Majanrakennuskilpailu lapsille.

– 2006 – 2010 Kuunnelkaa meitä -hanke
Tavoitteena oli edistää lasten osallisuutta. Osana hanketta tuotettiin Trippi Triviaali -lautapeli.

– 2004 – 2005 Voima -projekti
Projektin tarkoituksena oli ehkäistä päihteiden käyttöä.

– 2000 – 2001 Lasten kaupunki – hanke
Hankkeen kotisivuille koottiin alle 12-vuotiaiden toiveita ja ajatuksia toiveympäristöstä. Sivujen kautta lapset saattoivat tehdä aloitteita päättäjille. EU palkitsi hankkeen demokratian edistämisestä.

Nuoret Kotkat on tehnyt muiden lapsijärjestöjen kanssa yhteistä vaikuttamista ja edunvalvontaa vuosikymmenien ajan. Se oli aloitteellinen esimerkiksi lapsiasiavaltuutetun viran perustamisessa 2004.

 

Lue lisää

Kestävä kehitys – KEKE 2.0

Tänä vuonna Nuorissa Kotkissa syvennytään kestävään kehitykseen. Kestävä kehitys – KEKE 2.0 -projektin tavoitteena on lisätä yksilön ymmärrystä vastuustaan kuluttajana ja luonnonvarojen käyttäjänä. Laajemmin tarkoituksen on oppia, miten järjestössä voidaan toimia kestävän kehityksen edelläkävijänä ja lisätä osallisuutta. Lisäksi Nuorten Kotkien Kestävän kehityksen työkirja päivitetään Agenda 2030 -toimenpideohjelman tavoitteiden mukaiseksi.

Projekti toteutetaan yhteistyössä keskusliiton ja piirijärjestöjen kanssa tuottamalla kerhoihin, leireille ja tapahtumiin toimintamateriaalia ja toteuttamalla toiminnassa sisältöjä, joissa on otettu huomioon kestävän kehityksen eri osa-alueet. Kohderyhmänä ovat Nuorten Kotkien jäsenet, heidän perheensä ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneet eri-ikäiset toimijat. 

Kestävä kehitys – KEKE 2.0 -projektia avustaa Tradeka.

 

Taustatiedot

YK:n jäsenmaat ovat sopineet koko maailmaa koskevista kestävän kehityksen tavoitteista ja toimenpideohjelmasta (Agenda 2030) vuonna 2015. Agenda 2030:n tavoitteena on lisätä sosiaalista oikeudenmukaisuutta, huolehtia ympäristöstä ja parantaa samalla talouden kestävyyttä. Ohjelman ytimessä on kumppanuus.

Nuorten Kotkien toimintaa ohjaa vuosille 2015–2018 laadittu strategia, jonka yhtenä painopistealueena on osallisuuden vahvistaminen. Luontotoiminta ja ylisukupolvinen toiminta ovat vahvistuneet erillisten kehittämishankkeiden myötä.  Järjestölle on laadittu (2013) Kestävän kehityksen työkirja, joka sisältää perustietoa kestävästä kehityksestä ja sen eri osa-alueista. Työkirjassa käsitellään tavoitteita, tiedottamista ja erilaisia Kotkatoiminnan osa-alueita. Työkirjassa annetaan yksinkertaisia toimintaohjeita kestävän kehityksen huomioimiseen. Työkirjan lopusta löytyy myös vinkkejä ja nettilinkkejä.

 

Tarkoitus

Projektin tarkoituksena on päivittää Kestävän kehityksen työkirja Agenda 2030 -tavoitteiden mukaiseksi, tuottaa ajantasaista kestävään kehitykseen liittyviä työkaluja mm. toimintamateriaalia kerhoihin, leireille ja tapahtumiin sekä eri-ikäisille sopivia toiminnallisia ja osallistavia teematyöpajojen sisältöjä. Lisäksi tavoitteena on syventää yksilön tietoisuutta ja ymmärrystä omien sekä yhteisön tekojen vaikutuksista luontoon ja ihmisten väliseen kanssakäymiseen niin kansallisella kuin globaalilla tasolla. Osallisuus vahvistuu, kun lapset, nuoret ja aikuiset ideoivat ja toteuttavat yhdessä tempauksia, tapahtumia ja toimintapajoja Agenda 2030 -tavoitteista.

 

Tavoitteet

 • Ymmärretään oma vastuu kuluttajana ja luonnonvarojen käyttäjänä sekä omien valintojen ja tekojen syy-seuraussuhteita kestävän kehityksen näkökulmasta
 • Opitaan, miten järjestössä voidaan toimia kestävän kehityksen edelläkävijänä
 • Innostetaan jäseniä ja heidän perheitään tekemään arjen ekotekoja
 • Lisätään osallisuutta sekä lasten/nuorten ja aikuisten välistä vuoropuhelua.

 

Yhteistyö

Projektissa hyödynnetään eri toimijoiden, kuten YK-liiton ja Kepa ry:n tuottamaa materiaalia sekä Globaalikasvatuksen ja Maailmankoulun verkkosivustoja.

 

Toteutus

Projektin toimenpiteiden toteuttajina toimivat keskusliitto, pilottipiirijärjestöt sekä paikallisosastot. Projektin aikana tuotetaan toiminnallista ja osallistavaa materiaalia, toimintakokonaisuuksia, päivitetään työkirja ja järjestetään erilaisia tempauksia kestävän kehityksen edistämiseksi. Käytännön toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ovat mm. Kotkakerhojen retket luontoon, jäteasemille ja vedenkäsittelylaitoksille, kestävän kehityksen toimintatuokiot kerhoissa sekä paikallisten yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö. Kesä/syysleireille valmistetaan Agenda 2030 -tavoitteiden mukaisia toimintakokonaisuuksia. Toimintavuoden tapahtumissa tuodaan esille kestävän kehityksen eri osa-alueita.

 

Aikataulu

Kevät 2018

 • Avoin haku piireille
 • Huhti – toukokuu: työkirjan päivittämisen käynnistäminen, teemojen jakaminen mukana oleville piireille, toiminnan suunnittelu piireissä mm. kesän leirille ja piirien avoimiin erityisesti lapsiperheille suunnattuihin yleisötilaisuuksiin

Kesä 2018

 • Piirien ja osastojen leiritoiminnassa kestävän kehityksen teema osana toimintaa
 • Toteutetaan Osallisuuden saari -leirillä toiminnallisia ja kansainvälisiä teemallisia kestävän kehityksen työpajoja

Syksy 2018

 • KKT – Kotkakuntotapahtumassa kestävän kehityksen rasti
 • Kerhoissa, leireillä, tapahtumissa ja tempauksissa otetaan huomioon Agenda 2030 -tavoitteet sekä tuotetaan materiaalia työkirjaa varten
 • Kokemusten jakaminen – videoiden ja kuvien avulla
 • Työkirja on päivitetty vuoden loppuun mennessä

 

Tiedottaminen, projektin tulosten hyödyntäminen ja levittäminen

Projektista tiedotetaan liiton ja piirijärjestöjen kotisivuilla, FB-sivuilla ja jäsentiedotteissa. Tuloksia hyödynnetään käytännön Kotkatoiminnassa. Päivitetty Kestävän kehityksen käsikirja julkaistaan verkkoversiona. Tuotettua materiaalia ja projektista saatuja kokemuksia levitetään videoiden muodossa sekä hyödynnetään Instagramia ja muita sähköisiä viestintäkanavia.

Lue lisää